Promena licencnog lista

  • Å tampa

Lekar je obavezan da promeni licencni list ako unutar važenja licence:

- promeni ime ili prezime

- završi specijalizaciju ili subspecijalizaciju

- stekne zvanje primarijusa, docenta, magistra ili doktora nauka

- promeni mesto stalnog boravka u drugi region pri čemu dobija novi broj licence

Lekar je dužan da u roku od 30 dana od nastanka promena podnese zahtev za promenu licencnog lista.

Lekar je obavezan da priloži dokument kao dokaz o nastalim promenama i kopiju uplatnice o plaćenoj naknadi za promenu licencnog lista.

Ukoliko član promeni mesto stalnog boravka pri čemu više ne pripada regionalnoj komori u koju je upisan, dužan je da se prijavi u drugu regionalnu komoru u roku od 30 dana.

Naknada za izdavanje novog licencnog lista, zbog nastalih promena u podacima sa licencnog lista, nakon izdavanja licence iznosi 200,00 dinara jednokratno.

Naknada se uplaćuje na žiro račun Lekarske komore Srbije, što će biti prikazano kopijom uplatnice pre izdavanja licencnog lista.

pdfZAHTEV ZA IZMENU LICENCNOG LISTA