1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Područna kancelarija Kruševac

Zdravstveni centar Kruševac, Kosovska 16, 37000 Kruševac

Tel: 037448020

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Leskovac

Dom zdravlja Leskovac 1.sprat 131/1, Svetozara Markovića 116, 16000 Leskovac

Tel: 016214329

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Pirot

Opšta bolnica, Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot

Tel: 010/305477

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Požarevac

Jovana Šerbanovića 10,

Telefon- 012/7100570

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Područna kancelarija Bor

Dom zdravlja Bor, Nikole Kopernika 2-4, 19210 Bor

Tel: 030/432777 лок 677

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OBAVEŠTENJA O NOVOSTIMA

Delatnosti komore

Lekarska komora Srbije je obavezna, nezavisna i profesionalna organizacija lekara - doktora medicine - koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti.

Članstvo u Komori je čast, pravo i obaveza za sve lekare koji obavljaju profesiju zdravstvene delatnosti u državnim zdravstvenim ustanovama, privatnoj lekarskoj praksi, ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršenje zatvorskih sankcija, u državnim organima, na medicinskim fakultetima, odnosno u školama zdravstvene struke, ambulantama medicine rada, kao i u drugim ustanovama gde se obavlja zdravstvena delatnost u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Komora obavlja sledeće poverene poslove kao javna ovlašćenja:

donosi Kodeks medicinske etike Komore;

 1. vrši upis lekara u Komoru i izdaje člansku kartu;
 2. izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za samostalni rad ( u daljem tekstu: licenca )  članovima Komore na osnovu članova 190 – 198. Zakona o zdravstvenoj zaštiti;
 3. vodi imenike članova Komore;
 4. vodi centralnu evidenciju svih članova  Komore;
 5. vodi Imenik o izdatim, obnovljenim i oduzetim licencama;
 6. vodi Imenik izrečenih disciplinskih mera članovima Komore;
 7. utvrđuje visinu mesečne članarine za članove Komore;
 8. utvrđuje jednokratni iznos naknade za upis u Imenik Komore;
 9. utvrđuje iznos naknade za izdavanje i obnavljanje licence;
 10. utvrđuje iznos naknade za izdavanje izvoda, uverenja i potvrda iz evidencija koje Komora vodi;
 11. organizuje sudove časti Komore;
 12. posreduje u sporovima između članova Komore i između članova Komore i pacijenata;
 13. izdaje izvode iz Imenika Komore;
 14. izdaje uverenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju, a koje predstavljaju javne isprave;
 15. izdaje identifikacioni broj članovima Komore.

Pored navedenih poslova koje Komora obavlja kao poverene, ona takođe:

 1. štiti profesionalne interese lekara;
 2. vodi računa o ugledu lekara;
 3. razmatra načine  unapređenja uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti;
 4. u saradnji sa medicinskim fakultetima, Srpskim lekarskim društvom  i drugim stručnim udruženjima koordinira kontinuiranu medicinsku edukaciju članova Komore;
 5. vodi evidenciju prikupljenih bodova u okviru kontinuirane edukacije članova Komore neophodnih za obnavljanje licence;
 6. daje mišljenje o priznavanju diploma i drugih stručnih i naučnih stepena obrazovanja lekara, stranih državljana, stečenih u inostranstvu;
 7. pokreće inicijativu za utvrđivanje profesionalnih standarda u struci radi unapređenja zdravstvene zaštite;
 8. pokreće inicijativu za uređivanje načina obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita;
 9. pokreće inicijativu za određivanje uslova koje moraju ispunjavati državne zdravstvene ustanove i privatna praksa za obavljanje pripravničkog i specijalističkog staža;
 10. pokreće inicijativu za donošenje zakona, propisa, uredbi i pravilnika u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja;
 11. pokreće inicijativu i preduzima mere za osiguranje članova Komore od lekarske greške kod nosioca osiguranja.
 12. pokreće inicijativu za pripremu normativa i kriterijuma za procenu vrednosti poslova u lekarskoj praksi i preporučuje minimalne cene usluga lekara u državnoj i privatnoj praksi;
 13. u cilju zaštite članova Komore reaguje na neopravdane i neutemeljene izjave u sredstvima javnog informisanja;
 14. prati stanje zaposlenosti lekara i daje predloge za njihovo zapošljavanje;
 15. osnivanjem posebnih fondova pomaže svojim članovima i njihovim porodicama;
 16. preporučuje članovima Komore način obaveštavanja građana o vrstama, oblicima i metodama zdravstvene zaštite i pokreće inicijativu za preduzimanje mera predviđenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u slučaju  nedozvoljenog reklamiranja zdravstvene delatnosti;
 17. prati, razmatra i daje mišljenje članovima o alternativnim načinima lečenja i suzbija nadrilekarstvo;
 18. preduzima mere u cilju suzbijanja rada  lekara u vidu >sive< ekonomije;
 19. pruža stručnu pomoć članovima Komore;
 20. daje mišljenje za dobijanje naziva primarijus članovima Komore u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti;
 21. zastupa interese članova Komore u privatnoj praksi kod zaključivanja ugovora sa organizacijama zdravstvenog osiguranja;
 22. sarađuje sa odgovarajućim ministarstvima, sekretarijatima i državnim organima radi  ostvarenja svojih ciljeva i zadataka i unapređenja zdravstvene zaštite;
 23. sarađuje sa komorom stomatologa, farmaceuta i komorom biohemičara Srbije radi ostvarivanja zajedničkih interesa u koordinaciji na doslednom poštovanju Zakona o zdravstvenoj zaštiti;
 24. ostvaruje međunarodnu saradnju sa lekarskim komorama u inostranstvu;
 25. izdaje svoje glasilo, časopise, knjige i druge publikacije iz oblasti zdravstvene zaštite i rada Komore;
 26. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom


kancelarija-za-dijasporu-NIS 

JumboTravel

 

Broj lekara

Ukupno upisanih do 27.01.2015. 7.128 lekar

pdfDetaljnije...