Predsednik

  • Å tampa

Predsednik Regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju

Predesednik-Aleksandar-Radosavljevic

 

 

 Spec.dr.med. Aleksandar Radosavljević specijalista opšte medicine iz Niša


Predsednik regionalne komore rukovodi radom regionalne komore i za svoj rad odgovara skupštini regionalne komore i Skupštini Komore.
Predsednik regionalne komore:

  1. izvršava odluke skupštine regionalne skupštine;
  2. zaključuje materijalne poslove regionalne komore uz saglasnost izvršnog odbora;
  3. utvrđuje predloge odluka koje razmatra i donosi izvršni odbor;
  4. organizuje, usmerava i usklađuje saradnju sa državnim organima i drugim državnim i stručnim organizacijama na području nadležnosti regionalne komore;
  5. prima svečane zakletve novoupisanih članova Komore;
  6. donosi rešenje o upisu člana u Imenik Komore na osnovu odluke nadležnog organa regionalne komore o tome da li su za to ispunjeni propisani uslovi;
  7. donosi rešenje o brisanju člana iz Imenika Komore;
  8. obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim statutom